pyvttbl logo

Index

_ | A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W

_

__abstractmethods__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__add__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__class__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__cmp__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__contains__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__delattr__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__delitem__() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__dict__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__div__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__eq__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__floordiv__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__format__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__ge__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__getattribute__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__getitem__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__gt__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__hash__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__init__() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__iter__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__le__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__len__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__lt__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__metaclass__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__module__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__mul__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__ne__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__new__() (pyvttbl.PyvtTbl static method)
(pyvttbl.stats.Anova static method)
(pyvttbl.stats.Anova1way static method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way static method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way static method)
(pyvttbl.stats.Correlation static method)
(pyvttbl.stats.Descriptives static method)
(pyvttbl.stats.Histogram static method)
(pyvttbl.stats.Marginals static method)
(pyvttbl.stats.Ttest static method)
__pow__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__radd__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__rdiv__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__reduce__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__reduce_ex__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__repr__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__reversed__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__rfloordiv__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__rmul__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__rsub__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__rtruediv__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__setattr__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
__setitem__() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__sizeof__() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__str__() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.PyvtTbl method)
(pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
__sub__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__subclasshook__() (pyvttbl.stats.Anova class method)
(pyvttbl.stats.Anova1way class method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way class method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way class method)
(pyvttbl.stats.Correlation class method)
(pyvttbl.stats.Descriptives class method)
(pyvttbl.stats.Histogram class method)
(pyvttbl.stats.Marginals class method)
(pyvttbl.stats.Ttest class method)
__truediv__() (pyvttbl.PyvtTbl method)
__weakref__ (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
_abc_cache (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
_abc_negative_cache (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
_abc_negative_cache_version (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
_abc_registry (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
_are_col_lengths_equal() (pyvttbl.DataFrame method)
_between() (pyvttbl.stats.Anova method)
_between_html() (pyvttbl.stats.Anova method)
_between_str() (pyvttbl.stats.Anova method)
_build_sqlite3_tbl() (pyvttbl.DataFrame method)
_determine_sqlite3_type() (pyvttbl.DataFrame method)
_execute() (pyvttbl.DataFrame method)
_executemany() (pyvttbl.DataFrame method)
_get_cols() (pyvttbl.PyvtTbl method)
_get_indices_where() (pyvttbl.DataFrame method)
_get_mafillvalue() (pyvttbl.DataFrame method)
_get_nptype() (pyvttbl.DataFrame method)
_get_rows() (pyvttbl.PyvtTbl method)
_get_sqltype() (pyvttbl.DataFrame method)
_mixed() (pyvttbl.stats.Anova method)
_mixed_html() (pyvttbl.stats.Anova method)
_mixed_str() (pyvttbl.stats.Anova method)
_MutableMapping__marker (pyvttbl.stats.Anova attribute)
(pyvttbl.stats.Anova1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way attribute)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way attribute)
(pyvttbl.stats.Correlation attribute)
(pyvttbl.stats.Descriptives attribute)
(pyvttbl.stats.Histogram attribute)
(pyvttbl.stats.Marginals attribute)
(pyvttbl.stats.Ttest attribute)
_num2binvec() (pyvttbl.stats.Anova method)
_snk() (pyvttbl.stats.Anova1way method)
_summary_html() (pyvttbl.stats.Anova method)
_summary_str() (pyvttbl.stats.Anova method)
_tukey() (pyvttbl.stats.Anova1way method)
_within() (pyvttbl.stats.Anova method)
_within_html() (pyvttbl.stats.Anova method)
_within_str() (pyvttbl.stats.Anova method)

A

Anova (class in pyvttbl.stats)
anova() (pyvttbl.DataFrame method)
Anova1way (class in pyvttbl.stats)
anova1way() (pyvttbl.DataFrame method)
astype() (pyvttbl.PyvtTbl method)
attach() (pyvttbl.DataFrame method)

B

bind_aggregate() (pyvttbl.DataFrame method)
box_plot() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.plotting static method)

C

ChiSquare1way (class in pyvttbl.stats)
chisquare1way() (pyvttbl.DataFrame method)
ChiSquare2way (class in pyvttbl.stats)
chisquare2way() (pyvttbl.DataFrame method)
clear() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
copy() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
Correlation (class in pyvttbl.stats)
correlation() (pyvttbl.DataFrame method)

D

Descriptives (class in pyvttbl.stats)
descriptives() (pyvttbl.DataFrame method)

F

flat (pyvttbl.PyvtTbl attribute)
flatten() (pyvttbl.PyvtTbl method)
fromkeys() (pyvttbl.stats.Anova class method)
(pyvttbl.stats.Anova1way class method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way class method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way class method)
(pyvttbl.stats.Correlation class method)
(pyvttbl.stats.Descriptives class method)
(pyvttbl.stats.Histogram class method)
(pyvttbl.stats.Marginals class method)
(pyvttbl.stats.Ttest class method)

G

get() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)

H

has_key() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
Histogram (class in pyvttbl.stats)
histogram() (pyvttbl.DataFrame method)
histogram_plot() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.plotting static method)

I

insert() (pyvttbl.DataFrame method)
interaction_plot() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.plotting static method)
items() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
iteritems() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
iterkeys() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
itervalues() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)

K

keys() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)

L

lm_significance_testing() (pyvttbl.stats.Correlation method)

M

Marginals (class in pyvttbl.stats)
marginals() (pyvttbl.DataFrame method)

N

ndenumerate() (pyvttbl.PyvtTbl method)

P

pivot() (pyvttbl.DataFrame method)
plot() (pyvttbl.stats.Anova method)
pop() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
popitem() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
pyvttbl.tests (module)

R

read_tbl() (pyvttbl.DataFrame method)
row_iter() (pyvttbl.DataFrame method)
run() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)

S

scatter_matrix() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.plotting static method)
scatter_plot() (pyvttbl.DataFrame method)
(pyvttbl.plotting static method)
select_col() (pyvttbl.DataFrame method)
setdefault() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
shape() (pyvttbl.DataFrame method)
sort() (pyvttbl.DataFrame method)
summary() (pyvttbl.DataFrame method)

T

to_dataframe() (pyvttbl.PyvtTbl method)
transpose() (pyvttbl.PyvtTbl method)
Ttest (class in pyvttbl.stats)
ttest() (pyvttbl.DataFrame method)
types() (pyvttbl.DataFrame method)

U

update() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)

V

validate() (pyvttbl.DataFrame method)
values() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
viewitems() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
viewkeys() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)
viewvalues() (pyvttbl.stats.Anova method)
(pyvttbl.stats.Anova1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare1way method)
(pyvttbl.stats.ChiSquare2way method)
(pyvttbl.stats.Correlation method)
(pyvttbl.stats.Descriptives method)
(pyvttbl.stats.Histogram method)
(pyvttbl.stats.Marginals method)
(pyvttbl.stats.Ttest method)

W

where() (pyvttbl.DataFrame method)
where_update() (pyvttbl.DataFrame method)
This software is funded in part by NIH Grant P20 RR016454.
© Copyright 2012, Roger Lew. Created using Sphinx 1.1.3.